ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                                                                          
                                                
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
                                         тел. : 0893411089   e-mail:    obs_tutrakan2007@mail.bg
                                                                   web site: www.tutrakanobs.net
                                                          7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№20
         ==========================================================================
                                                       
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2020

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От  д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан

Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на  Бюджет на Община Тутракан за 2020 г.

УВАЖАЕМИ  Г- Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ТУТРАКАН,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


В изпълнение на чл.140 от Закона за публичните финанси в срок до 31 август на текущата година, кметът на общината изготвя  и внася за приемане  в Общински съвет Отчет за изпълнение на бюджета за предходната бюджетна година.
Във връзка с това  предлагам на днешното заседание на Общински съвет:

1.Да бъде разгледан  Отчет за изпълнение на бюджет 2020 на Община Тутракан, съгласно Приложения №№ 1-8

Приложение № 1 Отчет за изпълнение  на Бюджета  на Община Тутракан към 31.12.2020 г.

Приложение №2 Доклад към Отчет за изпълнение на Бюджет 2020 на Община Тутракан 

Приложение № 3. Отчет на Инвестиционна програма на Община Тутракан за  2020 г.

Приложение № 4. Отчет за Преходния остатък към 31.12.2020 г.

Приложение № 5. Справка за отчитане на разплатените просрочени задължения към 31.12.2020 г.

Приложение № 6. Отчет за изпълнение на сметките за средства от ЕС към 31.12.2020 г.

Приложение № 7.1-7.4 Отчет за общински дълг на Община Тутракан за 2020 г.

Приложение № 7 Отчет за общински дълг

Приложение № 7.1 Отчет за общински дълг

Приложение № 7.2 Намерения за Общински дълг

Приложение № 7.3 Намерения за Общински дълг

Приложение № 7.4 Информация за Общински дълг

Приложение № 8. Одитен доклад за отчет на Бюджет 2020 г.


2. Общински съвет гр. Тутракан да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация / ЗМСМА /, чл. 140, ал. 5  от Закона за Публичните финанси и чл.43 от Наредбата за условията и реда за  съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на Бюджета на Община Тутракан , Общинския съвет гр. Тутракан разгледа и приема :
1.Отчет за изпълнение  на Бюджета  на Община Тутракан към 31.12.2020г.;
2.Доклад към Отчет за изпълнение на Бюджет 2020 на Община Тутракан;
3.Отчет на  Инвестиционна програма на Община Тутракан за 2020г.;
4.Отчет за Преходния остатък към 31.12.2020г.;
5.Справка за отчитане на разплатените просрочени задължения към 31.12.2020г.;
6.Отчет за изпълнение на сметките за средства от ЕС към 31.12.2020г.;
7.Отчет за общински дълг на Община Тутракан за 2020г./ Приложения от 7.1-7.4 вкл.;
8.Одитен доклад № 0100309221/10.08.2021 г. на СП  за отчет на бюджет 2020г.

Кмет на Община Тутракан:…………………..
                   / д-р Д.Стефанов /
Съгласували:
Николинка Ганева, Директор на Дирекция „ФСБ“

Изготвил:
Валя Йорданова, гл. специалист “Бюджет“

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2020