ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Предложение до Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии на Сезай Филипов Михайлов, Севилер Филипов Михайлов и Мерт Филипов Михайлов

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие за 2017г.

Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие за 2017г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017г.

Общинска програма за закрила на детето за 2017г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в Община Тутракан за 2017г. 

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в Община Тутракан за 2017г. 

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на годишен план за действие по изпълнението на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Тутракан (2016 - 2020г.) за планов период 01.01.2017г. - 31.12.2017г. и 01.01.2018г. - 31.12.2018г.

-
за планов период 01.01.2017г. - 31.12.2017г.
-
за планов период 01.01.2018г. - 31.12.2018г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Обсъждане и приемане на Докладите на читалищата в Община Тутракан за дейността им през 2016 г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Допълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. и приемане на решение за закупуване на имот №73496.501.861 с площ от 388,00 /триста осемдесет и осем/ кв.м. и част от имот №73496.501.856 с площ от 95,28 /деветдесет и пет и двадесет и осем/ кв.м. по КККР на гр. Тутракан

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Предложение за приемане на дарение на недвижим имот, представляващ 62,30% идеални части от търговска сграда, находяща се в с. Белица

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на гараж към съществуваща гаражна група „А” в имот с идентификатор №73496.501.3456 по КК и КР на гр. Тутракан

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разпореждане с недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, ул. „Гео Милев” №27, вх. Б, ет. 5, ап. 39 с идентификатор №73496.501.3460.1.39

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разпореждане с недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, ул. „Гео Милев” №27, вх. А, ет. 3, ап. 11 с идентификатор №73496.501.3460.1.11

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разпореждане с недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, ул. „Сакар планина” №12, вх. А, ет. 1, ап. 2 с идентификатор №73496.501.2761.1.2

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разпореждане с недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, ул. „Кръстю Стоянов” 6, представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор №73496.500.1318 с площ от 82 кв.м. по КК и КР на гр. Тутракан

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ обособени помещения с основна площ от 27,74 кв. м. и 10,00 кв.м. спомагателна площ, находящи се в сграда „Здравна служба” в с. Белица, кв. 29, УПИ - XV, пл. № 245

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща обособени помещения с основна площ от 17,78 кв.м. и 24,07 кв.м. спомагателна площ, находящи се в административна сграда „Кметство” в с. Бреница, кв. 6, УПИ - XXVс предназначение за здравни услуги, чрез търг

Докладни записки - 2013
Докладни записки - 2014