ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Даване на съгласие  имоти общинска собственост  да се ползват за  вододобивни цели от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Силистра

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ земеделска земя в землището на гр. Тутракан, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, съставляваща имот с идентификатор №73496.XXX

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ земеделска земя в землището на гр. Тутракан, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, съставляваща имот с идентификатор №73496.XXX

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ земеделска земя в землището на гр. Тутракан, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, съставляваща имот с идентификатор №73496.XXX

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ земеделска земя в землището на с. Пожарево, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 57090, съставляваща имот с идентификатор №57090.XXX

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Одобряване на оценка за продажба на част от имот №73496.XXX  /улица/  с площ от XXX  кв.м  по КК на гр. Тутракан

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Изменение на договора за възлагане управлението на „МБАЛ- Тутракан” ЕООД, в частта относно размера на възнаграждението на управителя на „МБАЛ- Тутракан” ЕООД

Докладна Записка от Д-р Н. Цветкова - Управител „ МБАЛ- Тутракан” ЕООД
Относно:  Избиране на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ - Тутракан” ЕООД за 2018г
Докладни записки - 2013
Докладни записки - 2014