ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
Закони
Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за общинската собственост

Нормативни актове от Мивистерството на регионалното развитие и благоустройство

Европейска харта за местно самоуправление