Стая № Д л ъ ж н о с т Вътреш. тел. Външен. тел.
1 2 3 4
1 КМЕТ 102 60601 / 60621
1 Технически секретар, факс 101 60621 / 60636
х Общински съвет 107 60618
х Председател на ОБС 119 60602
2 Юрист 232 60638
3 Зам. Кмет " Стопански дейности " 103 60603
4 Зам. Кмет " Социални дейности " 104 60604
5 Секретар 105 60607
6 Зам. Кмет " Образование и култура " 106 60605
7 Програми, Проекти 227 60610
8 Домакин, шофьори 118 60619
9 Секретар на МКБППМН 108 61032
10 Гл. експерт " Спорт и туризъм " 108 61032
10 ПИАР 232 60611
11 Началник отдел - " Програми и проекти" 121 60611
12 Заседателна зала 120 х
13 Техническа служба 109 60622
14 Началник отдел - " ССК " 113 61616
15 Главен Архитект 110 60608
16 Началник отдел " Икономически дейности " 111 60715
17 Н-к Отдел " Общинска собственост "
Гл. Експерт " Регистр. общински имоти"
117 60628
19 Изпълнителен Еколог 128 61358
х Главен Експерт еколог
Гл. Спец. " Транспорт, съобщения и лицензи"
225 60626
20 Образование,
Счетоводител детски градини, шофьор
114 61032
21 Гл. Експерт " Младежки дейности и спорт " Завеждащ администр. стопанска служба 112 60360
22 Гл. Експерт " Бюджет ", Младши вътр. одитор 122 60360
23 Н-к отдел " Образование и духовни дейности " 115 60620
24 Касиер община, образование 124 60623
25 Главен счетоводител 116 60615
26 Счетоводство 123 60629
ЦИУГ Началник ИАО 132 60688
ЦИУГ Човешки ресурси 131 60688
ЦИУГ Главен Експерт  "ИО" 132 60688
ЦИУГ Мл. Специалист  "СДиЗ" 129 60688
ЦИУГ Мл. експерт
"Деловодител в общинска администрация
"
130 60688
ЦИУГ ЕСГРАОН 126 60635
ЦИУГ ГРАО 126 60635
ЦИУГ АПОН 126 60635
ЦИУГ Каса ЦКБ клон Русе 127 60008
ЦИУГ Гл. експерт "Пазари,паркинги,терени и гаражи" 131 60688
х Охрана 226 х
х Радиовъзел х 60624
х Началник отдел "Местни данъци и такси" 229 60532
х Спец. касиери местни данъци и такси 231 / 230 60850
х Обреден дом х 60631
х Дом за стари хора х 61245
х Социален патронаж х 61218
х ОДК х 60399
х Комунални дейности х 60483
х ВиК х 60529
х ЕОН х 60118
х Пожарна х 60160
х Полиция х 166 / 5151
х БТК х 61000
х Поща х 61261
х Социално подпомагане х 60598
х Читалище х 60045
х Исторически музей х 61235
х Д. "Бюро по труда" х 60547
х Поземлена комисия х 60483
х Районен съд х 60279
х Многопрофилна болница х 60454
х Спешна медицинска помощ х 150 / 60150
х Автогара х 60501
х Пощенска банка х 61378
х ДСК х 60280 / 61428
х ЦКБ клон Силистра х 60495
х Съни такси х 61400
х Викинг такси х 60506
х Точните таксита х 61002
    Код за междуселищно избиране на гр.Тутракан е 0866
Т Е Л Е Ф О Н Е Н   У К А З А Т Е Л
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
Телефонен  указател